ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διοίκηση και το προσωπικό της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. πιστεύει ότι η ορθή πολιτική ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η βάση για την παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας προϊόντων (ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και συστημάτων και εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, αναλώσιμα αυτών) και υπηρεσιών, κατάλληλων για τις ανάγκες του κάθε πελάτη και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της Εταιρείας, με πρώτη τη διοίκηση της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.

Αντικειμενικός στόχος της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον μέσω της:

  • Ικανοποίησης και πρόληψης των αναγκών των πελατών της με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μετά την πώληση
  • Συμμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και αξιοπιστίας
  • Συνεχούς βελτίωσης της συνολικής αποδοτικότητας της Εταιρείας
  • Διαρκής επιμόρφωσης του προσωπικού έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας και για να διατηρεί την υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα του
  • Εναρμόνισης των δραστηριοτήτων της με την ισχύουσα Νομοθεσία
  • Αναγνώρισης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της σε συνεχή βάση λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα για πρόληψη της ρύπανσης
  • Να φροντίζουμε για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης και να παρέχουμε ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον εφαρμόζοντας όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Να συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους προμηθευτές και συνεργάτες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η διοίκηση και το προσωπικό της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και βελτιώνει σε συνεχή βάση ένα σύστημα λειτουργίας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και την Υ.Α. 1348/04.

Η παρούσα πολιτική της εταιρίας μας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεί δέσμευση για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρίας μας. Η πολιτική αυτή αναθεωρείται κατά τις ανασκοπήσεις της διοίκησης έτσι ώστε να βελτιώνεται και να παραμένει σχετική και κατάλληλη.